Właściciel Biura Rachunkowego PACTO Ryszard Rej jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie księgowe, kadrowo-płacowe i podatkowe. Od 2002 r. posiada tytuł Biegłego Rewidenta – nr 9871 w krajowym rejestrze biegłych rewidentów.
 Ukończył też podyplomowe studia w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Każdego roku uczestnik profesjonalnych szkoleń z zakresu podatków i rachunkowości.
   Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik kilku dużych i średnich firm, w których zajmował się problematyką finansową, księgową, organizacyjną i podatkową
Oferta:

KSIĘGOWOŚĆ

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych ksiąg pomocniczych
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale, informacja dodatkowa)
2. Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
4. Prowadzenie rejestrów VAT

PODATKI

 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy 
 • sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT 
 • reprezentowanie podatnika w urzędach w ramach udzielonego pełnomocnictwa 
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu podatnika 

PŁACE, KADRY, ZUS

 • sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń (m.in. PIT-11, PIT-4R)
 • obsługa kadrowa w zakresie uzgodnionym z klientem
 • rozliczenia z ZUS (zgłaszanie do ubezpieczeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych)
 • współpraca z ZUS zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
image